Vjerujemo da je Biblija nepogriješiva i nepromjenljiva Božja riječ.

"Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen-opremljen za svako djelo ljubavi." (Timoteju 3.16)
"Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikada neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga" (Petrova 1.20-21).Vjerujemo u jednoga Boga koji vječno postoji u tri osobe: Ocu, Sinu i Duhu Svetom.

"Kada je Isus bio kršten, odmah iziđe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: "Ovo je sin moj ljubljeni, koga sam odabrao." (Matej 3.16-17)
"Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga." (Matej 28.19)Vjerujemo da je Isus Krist jedinorođeni Sin Oca, začet po Duhu Svetom i rođen od djevice Marije. Da je Isus bio razapet, pokopan i uskrsnuo od mrtvih. Da je uzašao na nebo i danas sjedi s desne strane Ocu kao zastupnik. Isus Krist je utjelovljena Božja Riječ i u njemu počiva sva punina Božje Slave.

"Pošto im je ovako govorio,Gospodin isus je uznesen na nebo i sjede Bogu s desne strane. A oni odoše i počeše propovijedati svuda. Gospodin je s njima djelovao i potvrđivao Riječ čudesima što su je pratila." (Marko 16.19-20)
"Duh Sveti sići će na te - odgovori joj anđeo - sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim." (Luka 1.35)
"I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. (Ivan 1.14)
"Da Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni."( Ivan 3.16)
"A Pilat je napisao natpis i stavio ga na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazarečanin, kralj židovski". Taj su natpis čitali mnogi Židovi, jer bijaše blizu grada mjesto na kojem je Isus bio razapet. Bilo je pisano hebrejski, latinski i grčki. Na to glavari svećenički reknu Pilatu:"Neka ne ostane kralj židovski nego: ‘Ovaj je tvrdio da je kralj židovski’. "Što sam napisao, ostaje napisano!, odvrati im Pilat. A vojnici, pošto su razapeli Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše na četiri dijela: svakomu vojniku po jedan dio. Uzeše i njegovu košulju. Ali kako nije bila šivana, već sva otkana od vrha do dna, rekoše međusobno: "Ne parajmo je. već bacimo za nju kocku komu će pripasti". To se dogodi da se ispuni riječ Pisma: ‘razdijeliše među se haljine moje; za odjeću moju baciše kocku’ Eto, tako su postupali vojnici. Kod Isusova križa stajale su njegova majka i sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija iz Magdale. Kada Isus opazi majku i blizu nje učenika kojeg je osobito ljubio, reče majci svojoj:"ženo, evo ti sina!" I od tog je časa učenik uze u svoju kuću. Poslije toga Isus, svjestan da je već sve svršeno, reče, da bi se ispunilo Pismo: "žedan sam." Tu bijaše posuda puna octa. Tada nataknuše na izopovu stabiljku spužvu punu octa i primaknuše je k Isusovim ustima. Kad Isus uze ocat, reče: "Svršeno je!" Te nakloni glavu i predade duh. (Iv19:19-30)
"Kad to čuše, uskipje im bijes u srcima te počeše škripati zubima na njega. A on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu s desne strane te reče:"Evo gledam otvorena nebesa i Sina Čovječjega gdje stoji Bogu s desne strane." (Djela 7.54-56)
"Ali, ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, s kojim pravom neki među vama tvrde da nema uskrsnuća mrtvih? Ako li nema uskrsnuća mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo! Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera. Tad izlazi da smo i lažni svjedoci Božji jer smo lažno svjedočili da je Bog uskrisio Krista , kojeg nije uskrisio, ako zbilja mrtvi ne uskršavaju. Ako, naime, mrtvi uistinu ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti naša vjera; vi ste još u svojim grijesima. Tada i oni koji su u Kristu umriješe, izginuše. Ako se samo u ovome životu uzdamo u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih.. Budući da je po čovjeku došla smrt, po Čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti." (Korinćanima 15.11-22)
"Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni. On je glava svakoga Poglavarstva i Vlasti." (Kološanima 2.9-10)
"Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim" (Solunjanima 4.14)
"Odatle sjedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih." (Hebrejima 7.25)
"Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika. On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta." (Ivanova 2.1-2)Vjerujemo da su svi sagriješili i ostali bez slave Božje i da je pokajanje zapovijed Božja svima te da je neophodno oproštenje grijeha.

"Obratite se - reče im Petar - Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar - Duha Svetoga." (Djela 2.38)
"Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi." (Djela 3.19)
"A sad - zatvorivši oči nad vremenima neznanja - Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to, i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih." (Djela 17.30)
"Kao što stoji pisano: "Nema pravedna ni samo jednoga" (Rimljanima 3.10)
"...jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave..." (Rimljanima 3.23)Oproštenje ne možemo dobiti putem posrednika ni sakramentalno. Ono se temelji isključivo na pokajanju. Opravdanje, obnovu i novi život čovjek dobiva po vjeri u smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista. Taj proces Biblija naziva obraćenje ili novo rođenje.

"Što ćemo dakle reći? Da dalje ostanemo u grijehu da se povećava milost? Daleko od toga! Mi koji umrijesmo grijehu, kako da još živimo u njemu? Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni. Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo , kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristom smrću sličnoj njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim njegovom. Ovo znamo: naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom da se uništi ovaj grešni čovjek, tako da više ne robujemo grijehu jer tko je mrtav, slobodan je od grijeha. Ako smo dakle umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime, jer znamo da je Krist, koji je uskrsnuo od mrtvih, više ne umire, smrt nad njime više ne gospodari. Njegova je smrt bila jedamput zauvijek,smrt grijehu, a njegov život - život Bogu. (Rimnjanima 6.1-11)
"...tada nas - ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svome milosrđu - spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti." (Titu 3.5)Vjerujemo u posvećenje koje slijedi novo rođenje, kroz vjeru u krv Isusa Krista; kroz riječ i po Duhu Svetom.

"...u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane." (Luka 1:75)
"Bog nas uistinu nije pozvao k nečistoći, nego posvećenju. (Solunjanima 4.7)
"U savezu sa svima težite za spasenjem i posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina." (Hebrejima 12.14)Vjerujemo u vodeno krštenje uronućem i da svi koji se pokaju trebaju biti kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To znači da se krste odrasle osobe koje su se pokajale za svoje grijehe i svjesno prihvatile Isusa Krista za svog spasitelja.

"Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!" (Matej 28.19)
"Obratite se - reče im Petar - i neka se svatko od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar - Duha Svetoga.." (Djela 2.38)
"Tada Filip otvori usta te mu, polazeći od tog mjesta iz Pisma, počne navješćivati Radosnu vijest o Isusu. Putujući stigoše do neke vode, i dvoranin reče: ’Evo vode! Što me priječi da budem kršten?’ I naredi da stanu kola. Tada obojica, i Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti." (Djela 8.35-38)